Vilkår og betingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser pr. 01.01.2010

Priser:

INELCO Grinders AJS. herefter kaldet sælger, har til enhver tid ret til at ændre sine priser.

Medmindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til de gældende priser på leveringstidspunktet.

Tilbud afgivet af sælger har højst gyldighed i 60 dage efter afsendelse, medmindre anden aftale træffes eller andet fremgår af tilbuddet.

Leveringsbetingelser:

Levering sker ab sælgers adresse. Forsendelse sker på købers regning og risiko.

Dersom sælger ikke har modtaget speciel instruks, er sælger berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej.

Leveringstid:

Sælger er uden ansvar for forsinkelser eller forhindring, der skyldes force majeure og andre forhold, der unddrager sig sælgers kontrol, herunder strejke og udførselsforbud hvad enten disse hindringer indtræder hos sælger, sælgers leverandør eller transportagenter.

Såfremt køber har en forfalden saldo hos sælger er sælger berettiget til at udskyde leveringstidspunktet med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.

Erstatning i tilfælde af forsinkelse kan ikke kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Erstatningsansvaret er herudover maximeret til et beløb svarende til fakturaværdien ex moms af de forsinkede varer.

Betalingsbetingelser:

Sælgers normale betalingsbetingelser er, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, 30 dage fra fakturadato netto.

Ved betalingsforsinkelse er sælger berettiget til at beregne morarenter med 1 % pr. påbegyndt måned. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køber, kan sælger efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning efter advis til køber eller oplægge varerne for købers regning således at køber under alle omstændigheder er forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

Ejendomsret:

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger, indtil den fulde købesum er erlagt.

Tegninger m.v.:

Alle tegninger, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverance, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, som sælger har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.

Ansvar for mangler:

Sælger vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med sælgers standard eller specifikationer inden for grænsen af almindelig kommerciel nøjagtighed, således at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet.

Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager sælger sig efter sit valg at ombytte varen ved levering af en ny tilsvarende vare til køberen, at reparere varen, at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse for købers regning, at yde køberen et afslag i prisen for varen efter nærmere forudgående aftale.

Sælgers forannævnte pligter er betinget af, at der senest 3 dage efter at den pågældende mangel er eller burde være konstateret hos køber, reklameres over for sælger.

Nærværende ansvar ophører uden videre 1 år fra varernes overgivelse til køber.

Sælger er uden ansvar for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Sælgers eventuelle erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til den af køber betalte pris for de mangelfulde varer.

Sælger hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage, tilslutning, betjening eller for fejl i øvrigt, der skyldes, at køber har anvendt produktet til andet formål end angivet i sælgers specifikationer.

Produktansvar:

Sælger påtager sig intet ansvar for skade på personer udover, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som sælger er underkastet, og da kun i det omfang, der følger af sådanne lovregler.

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre som han har ansvaret for.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens varerne er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. Sælgers ansvar er i øvrigt beløbsmæssigt begrænset til kr. 1.000.000.

I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade.

I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset iht disse salgs- og leveringsbetingelser.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parteme erstatningsansvar som følge af produktansvar skal denne part straks underrette den anden hercn. Sælger og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol som behandler erstatningskrav vedrørende produktansvar, der er rejst mod en af dem forudsat at den pågældende domstol anvender national dansk ret jfr nedenfor under punktet: “Tvister og lovvalg”.

Sælger er generelt uden ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

Tvister og lovvalg:

Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, eller som vedrører forståelsen heraf, skal afgøres efter national dansk ret (idet der bortset fra lovvalgsregler der måtte medføre anvendelse af andet end national dansk ret) ved sælgers værneting i Danmark, såfremt andet ikke udtrykkeligt aftales parterne imellem.

Lov om Den internationale Købelov (CISG) kommer ikke til anvendelse på parternes retsforhold.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores produkter eller andet? Så er du velkommen til at kontakte os via kontaktformular og e-mail eller ringe direkte til os. Vi glæder os til at høre fra dig.

Inelco Grinders Logo

Kontakt os

Gå ikke glip af

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder fra Inelco Grinders tilsendt på e-mail.

Bestil en gratis demo

Vores wolframslibere reducerer brugen af wolframelektroder med op til 50%. Er du interesseret i at få at vide, hvor meget du kan spare, og hvordan vores slibemaskiner kan opfylde dine svejsebehov? Indtast venligst dine oplysninger herunder, så sikrer vi, at du vil blive kontaktet af den nærmeste forhandler, som vil hjælpe dig med at finde den løsning, der passer bedst til dine behov.